شركت اكباتان عرضه كننده دستگيرهاي هوشمند ،
كليه خدمات پس از فروش و نصب و گارانتي بعهده خود شركت اكباتان ميباشد.